DE SPELREGELS

SPELREGELS CHALLENGE: FIT OP REIS

Doe mee en maak kans op 1 jaar gratis reizen voor jezelf of iemand anders binnen het duurzame netwerk van de RET.
Lees hieronder hoe je kunt meedoen en meer over de finale.
Onderaan deze pagina lees je de algemene spelvoorwaarden waar je bij deelname mee akkoord gaat.

STAP 1: Zo doe je mee

 • Je meldt jezelf aan via www.aardigonderweg.nl

 • Bij aanmelding vragen we je om een foto te delen van één van de oefeningen van vitaliteitscoach Ron. De foto van de oefening mag je voor 1 februari 2023 om 10:00 uur sturen naar aardigonderwegchallenge@ret.nl

 • Er geldt een beperkt aantal van 25 deelnemers voor deze challenge en als dit aantal is behaald, wordt de inschrijving via de website gesloten.

 • Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

 • Je ontvangt een bevestiging van je aanmelding per mail.

 • Minimumleeftijd voor alle deelnemers is 16 jaar.

 • De inschrijving sluit woensdag 1 februari 2023 om 10:00 uur.

 • Je moet beschikbaar zijn op zaterdagmiddag 4 februari 2023 tussen 14:00 – 17:00 uur.

 • Reiskosten naar de bootcamp op Rotterdam Centraal op dinsdag 24 januari 2023 en naar de finaledag op zaterdagmiddag 4 februari 2023 worden door de deelnemer zelf betaald. De reis tijdens de finale is gratis voor de deelnemers.

 • Daarnaast gelden de algemene spelvoorwaarden die ook hieronder op deze pagina te vinden zijn.

STAP 2: DE FINALE

 • Iedereen doet mee aan deze challenge op eigen risico.

 • De finale vindt plaats op zaterdag 4 februari 2023 tussen 14:00 – 17:00 uur.

 • Alle deelnemers verzamelen zich op één locatie in Rotterdam, Wilhelminaplein.

 • Alle deelnemers wordt geadviseerd sportkleding aan te trekken.

 • Alle deelnemers ontvangen een rood hesje + een dagkaart op locatie om te reizen binnen het netwerk van de RET.

 • De finale heeft een vast begin- en eindpunt, dit is metrostation Wilheminaplein.

 • De route is vooraf door de juryvoorzitter bepaald.

 • De route is geen wedstrijd, alleen de oefeningen tijdens het parcours worden beoordeeld door de jury.

 • Tijdens de finale doen we verschillende oefeningen langs de route.

 • Je mag voor deze challenge gebruik maken van de RET-voertuigen en mobiliteitspartners zoals aangegeven wordt door de juryvoorzitter tijdens de challenge.

 • Bij iedere oefening ontvangen de laatst overgebleven 10 deelnemers de punten 1 t/m 10. (nummer 1 – 10 punten, nummer 2 – 9 punten etc.)

 • De deelnemer met de meeste punten van alle oefeningen bij elkaar wint de challenge.

 • Daarnaast gelden de algemene spelvoorwaarden die ook hieronder op deze pagina te vinden zijn.

Algemene spelvoorwaarden RET Aardig Onderweg Challenge


Aanbieder
Dit spel wordt aangeboden door de RET (Laan op Zuid 2, 3071 AA Rotterdam) hierna te noemen ‘de RET’, in samenwerking met BEE-Agency (Hortensiastraat 20, 1032 CJ Amsterdam).

Definities

 • Evenement: De Fit op Reis challenge.
 • Organisator: RET.NV
 • Deelnemer: De natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer die zich op een door Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.

Deelname
Deelname is alleen mogelijk indien de Deelnemer op het moment van deelname minimaal 16 jaar oud is. Alle werknemers van de RET zijn uitgesloten van deelname. Directe familieleden en vrienden mogen wel deelnemen aan deze RET challenge. De RET behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een deelnemer uit te sluiten van deelname, in het bijzonder wanneer niet is voldaan aan de bij een spel gestelde spelvoorwaarden.

Prijzen
Een te winnen prijs is overdraagbaar. Een prijs is niet inwisselbaar voor geld, goederen en/of diensten.

Bekendmaking winnaar
De winnaar zal per e-mail of telefonisch bericht ontvangen over de gewonnen prijs op het door de Deelnemer opgegeven e-mailadres of telefoonnummer. De toepassing van de regels en de bepaling van winst is de uitsluitende bevoegdheid van de RET. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden noch in discussie worden gegaan. Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs aan de winnaar worden overhandigd. Indien de winnaar de gewonnen prijs niet binnen een redelijke termijn accepteert, vervalt zijn recht op afgifte.

Toestemming gebruik video- en fotomateriaal
Al het foto- en videomateriaal dat de Deelnemer aan een spel instuurt aan de RET in het kader van het spel en al het foto- en videomateriaal materiaal dat de RET maakt in het kader van het spel, mag door de RET gedurende een periode van 3 jaar na de start aan het spel worden gebruikt ter promotie van het spel, de RET Aardig Onderweg Challenge en/of de RET. Dit geldt ook voor je naam en/of portret.

Wijziging spel
De RET heeft het recht om deze wedstrijd op elk moment te wijzigen en/of eerder te beëindigen, zonder dat Deelnemers aanspraak kunnen maken op compensatie. In geval van aanpassing van de algemene spelvoorwaarden, zal bij de nieuwe algemene spelvoorwaarden de ingangsdatum worden vermeld.

Aansprakelijkheid
De RET besteedt de grootst mogelijke zorg aan de Organisatie desondanks is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele druk-, spel-, zet- of andere van dergelijke fouten in de door de RET openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen de RET niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor De RET in het leven roepen.

Deelname geschiedt voor eigen risico.
De deelname geschiedt voor eigen risico. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op het Evenement.
De Deelnemer vrijwaart de RET voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
De Organisator is enkel aansprakelijk voor een aan haar toerekenbare tekortkoming. De totale aansprakelijkheid van de Organisator is in elk geval beperkt tot vergoeding van de schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de RET ter zake van de schade uitkeert.

Geschillenregeling
Alle geschillen die kunnen ontstaan naar aanleiding van deelname aan het Evenement tussen Deelnemer en Organisator zullen worden gebracht voor de bevoegde rechter in Rotterdam.

Privacy
Alle persoonsgegevens die in het kader van het spel van Deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de privacyverklaring behandeld.

Vragen
Vragen en/of klachten over het Spel kunnen worden gericht aan: aardigonderwegchallenge@ret.nl