DE SPELREGELS

SPELREGELS CHALLENGE: TROTS OP DE STAD!

Doe mee en maak kans op 1 jaar gratis reizen voor jezelf of iemand anders binnen het duurzame netwerk van de RET.
Lees hieronder hoe je kunt meedoen en meer over de finale.
Onderaan deze pagina lees je de algemene spelvoorwaarden waar je bij deelname mee akkoord gaat.

STAP 1: Zo doe je mee

 • Je meldt jezelf aan via www.aardigonderweg.nl
 • Na de aanmelding ontvang je de bevestigingsmail met informatie. (check jouw spam!)
 • Stuur jouw foto(s) en gegevens in voor woensdag 7 juni 2023 
 • De RET kan de inschrijving eerder sluiten, indien noodzakelijk.
 • Je deelt jouw foto’s via het inschrijfformulier op de website of later per mail naar aardigonderwegchallenge@ret.nl
 • In de mail voeg je dan de volgende informatie toe:
  Je voor- & achternaam, telefoonnummer, mailadres en de locatie van waar de foto is gemaakt
 • In jouw foto mogen geen andere mensen zonder toestemming zichtbaar zijn. Als er wel mensen zichtbaar zijn, dan moet je daarvoor van deze mensen schriftelijk toestemming hebben gekregen.
 • De foto’s moeten digitaal worden ingezonden als jpeg.
 • Foto’s mogen beperkt bewerkt worden:
  Toegestaan zijn bewerkingen als uitsnede maken, verscherpen, contrast, helderheid, schaduwen, hooglichten en witbalans aanpassen. Ook het wegpoetsen van vuiltjes en vlekjes is toegestaan.
  Niet toegestaan is het klonen van elementen uit andere beelden, het verwijderen van beeldbepalende elementen uit het ingezonden beeld, teksten of passe partouts toevoegen.
  Foto’s mogen niet artistiek bewerkt zijn. Dus geen creatieve filters. Het gaat om cultureel erfgoed foto's en niet om digitale kunst;
 • Aanstootgevende foto’s worden gediskwalificeerd;
 • De inschrijving sluit op dinsdag 6 juni om 12:00 uur 2023.
 • Alle deelnemers worden uitgenodigd voor de finale op 9 juni 2023
 • Minimumleeftijd voor alle deelnemers is 16 jaar.
 • Je moet beschikbaar zijn op vrijdagavond 9 juni 2023 tussen 17:00 - 19:00 uur.
 • Iedereen ontvangt een persoonlijk bericht en bevestiging.
 • Daarnaast gelden de algemene spelvoorwaarden die ook hieronder op deze pagina te vinden zijn.

STAP 2: De finale

 • De finale vindt plaats op vrijdagavond 9 juni 2023.
 • De finale wordt geleid door een jury.
 • De winnaars onder de reizigers en medewerkers van de RET worden live bekend gemaakt door de jury op 9 juni.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd;
 • De deelnemers komen bij elkaar op de finale locatie en mogen allemaal 1 introducee meenemen.
 • Op de locatie is te zien welke foto’s meedoen aan de expositie en kans maken op de prijzen.
 • Tijdens de finale zorgen we voor een gezellig ontvangst, programma, een hapje & drankje en gezellige muziek.
 • Daarnaast gelden de algemene spelvoorwaarden die ook hieronder op deze pagina te vinden zijn.

Algemene spelvoorwaarden RET Aardig Onderweg Challenge

Aanbieder
Dit spel wordt aangeboden door de RET (Laan op Zuid 2, 3071 AA Rotterdam) hierna te noemen ‘de RET’, in samenwerking met BEE-Agency (Hortensiastraat 20, 1032 CJ Amsterdam).

Definities

 • Evenement: De Aardig Onderweg Challenge, ‘Trots op de stad’.
 • Organisator: RET.NV
 • Deelnemer: De natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer die zich op een door Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.

Deelname
Deelname is alleen mogelijk indien de Deelnemer op het moment van deelname minimaal 16 jaar oud is. De RET behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een deelnemer uit te sluiten van deelname, in het bijzonder wanneer niet is voldaan aan de bij een spel gestelde spelvoorwaarden.

Prijzen
Een te winnen prijs is overdraagbaar. Een prijs is niet inwisselbaar voor geld, goederen en/of diensten.

Bekendmaking winnaar
De winnaars zullen per e-mail of telefonisch bericht ontvangen over de gewonnen prijs op het door de Deelnemer opgegeven e-mailadres of telefoonnummer. De toepassing van de regels en de bepaling van winst is de uitsluitende bevoegdheid van de RET. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden noch in discussie worden gegaan. Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs aan de winnaars worden overhandigd. Als de winnaars de gewonnen prijs niet binnen een redelijke termijn accepteren, vervalt hun recht op afgifte.

Toestemming gebruik video- en fotomateriaal
Al het foto- en videomateriaal dat de Deelnemer aan een spel instuurt aan de RET in het kader van het spel en al het foto- en videomateriaal materiaal dat de RET maakt in het kader van het spel, mag door de RET gedurende een periode van 3 jaar na de start aan het spel worden gebruikt ter promotie van het spel, de RET Aardig Onderweg Challenge en/of de RET. Dit geldt ook voor je naam en/of portret.

Wijziging spel
De RET heeft het recht om deze wedstrijd op elk moment te wijzigen en/of eerder te beëindigen, zonder dat Deelnemers aanspraak kunnen maken op compensatie. In geval van aanpassing van de algemene spelvoorwaarden, zal bij de nieuwe algemene spelvoorwaarden de ingangsdatum worden vermeld.

Aansprakelijkheid
De RET besteedt de grootst mogelijke zorg aan de Organisatie desondanks is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele druk-, spel-, zet- of andere van dergelijke fouten in de door de RET openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen de RET niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor De RET in het leven roepen.

Deelname geschiedt voor eigen risico.
De deelname geschiedt voor eigen risico. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelnemer in een goede gezondheid is in zowel psychische als fysieke zin. De Deelnemer vrijwaart de RET voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
De Organisator is enkel aansprakelijk voor een aan haar toerekenbare tekortkoming. De totale aansprakelijkheid van de Organisator is in elk geval beperkt tot vergoeding van de schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de RET ter zake van de schade uitkeert.

Geschillenregeling
Alle geschillen die kunnen ontstaan naar aanleiding van deelname aan het Evenement tussen Deelnemer en Organisator zullen worden gebracht voor de bevoegde rechter in Rotterdam.

Privacy
Alle persoonsgegevens die in het kader van het spel van deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de privacyverklaring behandeld.

Vragen
Vragen en/of klachten over het Spel kunnen worden gericht aan: aardigonderwegchallenge@ret.nl