DE SPELREGELS

SPELREGELS CHALLENGE: DE LIEFSTE

Doe mee en maak kans op 1 jaar gratis reizen voor jezelf of iemand anders binnen het duurzame netwerk van de RET.
Lees hieronder hoe je kunt meedoen en meer over de finale.
Onderaan deze pagina lees je de algemene spelvoorwaarden waar je bij deelname mee akkoord gaat.

STAP 1: Zo doe je mee

 • Je meldt jezelf aan via de website www.aardigonderweg.nl
 • Na de aanmelding ontvang je de bevestigingsmail. (check ook je spam!)
 • Er geldt een beperkt aantal van 30 deelnemers voor deze challenge en als dit aantal is behaald, wordt de inschrijving via de website gesloten.
 • Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.
 • Je ontvangt een bevestiging van je aanmelding per mail.
 • Minimumleeftijd voor alle deelnemers is 16 jaar.
 • De inschrijving sluit woensdag 15 maart 2023 om 10:00 uur.
 • Je moet beschikbaar zijn op zaterdagmiddag 18 maart 2023.
 • Reiskosten naar de finaledag op zaterdagmiddag 18 maart 2023 worden door de deelnemer zelf betaald. De reis tijdens de finale is gratis voor de deelnemers.
 • Daarnaast gelden de algemene spelvoorwaarden die ook hieronder op deze pagina te vinden zijn.

STAP 2: DE FINALE

 • Iedereen doet mee aan deze challenge op eigen risico.
 • De finale vindt plaats op zaterdag 18 maart 2023 tussen 14:00 – 17:00 uur.
 • De finale wordt geleid door een jury.
 • De finale is een reis met twee personen over het duurzame netwerk van de RET. Hierbij maken we gebruik van de tram en Baqme als mobiliteitspartner.
 • Je geeft je alleen op, maar doet deze finale met z’n tweeën en wint dus met z’n tweeën. Dus RET geeft twee keer een jaar gratis reizen weg voor de deelnemer zelf of iemand anders.
 • De deelnemers komen bij elkaar op de startlocatie. Na een formeel welkom geeft de juryvoorzitter het startschot.
 • De deelnemers leggen als groep één route af van ongeveer 60 minuten en gaan als duo’s in gesprek. De deelnemers moeten proberen elkaar zo goed mogelijk te leren kennen binnen de tijd.
 • Er wordt een app-groep aangemaakt waarin we de inhoud van de gesprekken op een leuke manier kunnen sturen.
 • Tijdens de reis worden er opdrachten gegeven waarmee extra bonuspunten verdiend kunnen worden per tweetal.
 • Na afloop verzamelen we op een RET-locatie waar deelnemers over elkaar bevraagd worden d.m.v. het spel 'Petje op, petje af als eerste ronde. De beste 3 tweetallen spelen vervolgens de finale ronde tegen elkaar. Hierbij krijgen de tweetallen open vragen.
 • Per tweetal krijg je 1 punt per goede vraag en 0 punten als het fout is.
 • Per bonusvraag ontvang je een vooraf bepaald aantal punten.
 • Alle deelnemers ontvangen een rood hesje + een dagkaart op locatie om te reizen binnen het netwerk van de RET.
 • De twee personen met de meeste punten incl. de bonuspunten winnen deze challenge.
 • Daarnaast gelden de algemene spelvoorwaarden die ook hieronder op deze pagina te vinden zijn.

Algemene spelvoorwaarden RET Aardig Onderweg Challenge

Aanbieder
Dit spel wordt aangeboden door de RET (Laan op Zuid 2, 3071 AA Rotterdam) hierna te noemen ‘de RET’, in samenwerking met BEE-Agency (Hortensiastraat 20, 1032 CJ Amsterdam).

Definities

 • Evenement: Aardig Onderweg Challenge: 'De liefste'
 • Organisator: RET.NV
 • Deelnemer: De natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer die zich op een door Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.

Deelname
Deelname is alleen mogelijk indien de Deelnemer op het moment van deelname minimaal 16 jaar oud is. Alle werknemers van de RET zijn uitgesloten van deelname. Directe familieleden en vrienden mogen wel deelnemen aan deze RET challenge. De RET behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een deelnemer uit te sluiten van deelname, in het bijzonder wanneer niet is voldaan aan de bij een spel gestelde spelvoorwaarden.

Prijzen
Een te winnen prijs is overdraagbaar. Een prijs is niet inwisselbaar voor geld, goederen en/of diensten. De winnaars van het Spel moeten onbekenden van elkaar zijn, bekenden (in de breedste zin van het woord) mogen niet samen meedoen aan de finale. Bij fraude behoudt de RET zich het recht voor om de gewonnen prijs niet uit te keren.

Bekendmaking winnaar
De winnaars zullen per e-mail of telefonisch bericht ontvangen over de gewonnen prijs op het door de Deelnemer opgegeven e-mailadres of telefoonnummer. De toepassing van de regels en de bepaling van winst is de uitsluitende bevoegdheid van de RET. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden noch in discussie worden gegaan. Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs aan de winnaars worden overhandigd. Als de winnaars de gewonnen prijs niet binnen een redelijke termijn accepteren, vervalt hun recht op afgifte.

Toestemming gebruik video- en fotomateriaal
Al het foto- en videomateriaal dat de Deelnemer aan een spel instuurt aan de RET in het kader van het spel en al het foto- en videomateriaal materiaal dat de RET maakt in het kader van het spel, mag door de RET gedurende een periode van 3 jaar na de start aan het spel worden gebruikt ter promotie van het spel, de RET Aardig Onderweg Challenge en/of de RET. Dit geldt ook voor je naam en/of portret.

Wijziging spel
De RET heeft het recht om deze wedstrijd op elk moment te wijzigen en/of eerder te beëindigen, zonder dat Deelnemers aanspraak kunnen maken op compensatie. In geval van aanpassing van de algemene spelvoorwaarden, zal bij de nieuwe algemene spelvoorwaarden de ingangsdatum worden vermeld.

Aansprakelijkheid
De RET besteedt de grootst mogelijke zorg aan de Organisatie desondanks is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele druk-, spel-, zet- of andere van dergelijke fouten in de door de RET openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen de RET niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor De RET in het leven roepen.

Deelname geschiedt voor eigen risico.
De deelname geschiedt voor eigen risico. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelnemer in een goede gezondheid is in zowel psychische als fysieke zin. De Deelnemer vrijwaart de RET voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
De Organisator is enkel aansprakelijk voor een aan haar toerekenbare tekortkoming. De totale aansprakelijkheid van de Organisator is in elk geval beperkt tot vergoeding van de schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de RET ter zake van de schade uitkeert.

Geschillenregeling
Alle geschillen die kunnen ontstaan naar aanleiding van deelname aan het Evenement tussen Deelnemer en Organisator zullen worden gebracht voor de bevoegde rechter in Rotterdam.

Privacy
Tijdens de finale van het spel is het vereist dat de deelnemers deelnemen via hun mobiele telefoon en dat zij hun Live locatie delen met de RET en/of BEE-Agency. De gegevens die hiermee worden verwerkt worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het spel. De RET adviseert alle deelnemers om na afloop van het spel, de instellingen van de mobiele telefoon weer aan te passen naar een meer privacy vriendelijke instelling. Alle persoonsgegevens die in het kader van het spel van deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de privacyverklaring behandeld.

Vragen
Vragen en/of klachten over het Spel kunnen worden gericht aan: aardigonderwegchallenge@ret.nl